เอกสารค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 11 , รุ่น12 และรุ่นต้นกล้าธรรมะครั้งที่1