หลักสูตร

ค่ายปิดเทอม หลักสูตร  การเสริมสร้างการพัฒนาเด็กในค่ายรักลูกให้ถูกธรรม กลุ่มธรรมะแค้มป์ 
รับจัดอบรมเสริมสร้างระบบครอบครัว, รับจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

ค่ายปิดเทอม, Summer Camp, ค่ายสำหรับครอบครัว, แค้มป์เด็ก

#ค่ายเสาร์อาทิตย์ ไปกลับ Short Course :
การปลูกฝังคุณธรรม ขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็ก) 
สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

#ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม3วัน2คืน 
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม

#ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม FamilyCamp 2วัน1 คืน สามารถไปกลับได้
การเสริมสร้างระบบครอบครัว  
ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว รับสมัครเป็นคู่ หรือคี่ก็ได้เช่น แม่กับลูก, พ่อกับลูก, ยายกับหลาน, หรือพ่อแม่ลูก
สถานที่จัดกิจกรรม: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

#ค่าย แรลลี่ Family Camp 2วัน1 คืน สามารถไปกลับได้ 
เรียนธรรมเรียนรู้ศึกษาพระพุทธประวัติ (สำหรับครอบครัว)
สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

#ค่ายเสาร์อาทิตย์ ไปกลับ ค่ายเรียนธรรมสารพันพาเพลิน (สำหรับเด็ก)
สถานที่จัดกิจกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

#ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสำหรับเด็ก2วัน1คืน สามารถไปกลับได้ 
สถานที่จัดกิจกรรม: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

#ค่ายต้นกล้าธรรมะ6วัน5คืน 
สถานที่จัดกิจกรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ดำเนินการอบรม :  โดยทีมพระวิทยากรสอนศีลธรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเด็ก สร้างกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว การอบรมในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมที่สอดแทรกหลักธรรมให้เด็กเกิดความเข้าใจ อยากที่จะพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมศาสตร์สมัยใหม่เป็นฐาน บูรณการกับหลักธรรม ผสมผสานให้เหมาะกับเด็ก และง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย มีกิจกรรมที่มีต่างๆ ที่ทางค่ายรักลูกให้ถูกธรรมกลุ่มธรรมะแค้มป์ เลือกใช้ในการจัดค่ายธรรมะ ค่ายคุณธรรม ดำเนินการอบรมเด็กและครอบครัว อาทิเช่น

  • กิจกรรม โภชนาการแห่งความสุข : เป็นกระบวนการการส่งระเสริมให้เด็กเลือกรับประทานอาหารอย่างรู้คุณค่า วิธีการคือ สอนให้เด็กการทำอาหารที่มีส่วนประกอบไม่ยุ่งยากด้วยตนเอง ใช้ผัก ผลไม้ตามธรรมชาติ มาเป็นส่วนผสม ทดลองทำร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะได้ทราบความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนในการเลือกส่วนประกอบของอาหาร ฝึกความอดทน ตั้งใจใส่ใจในการปรุงอาหารเช่น การทำสลัด ต้องเลือกผัก ผลไม้ ต้องเด็ดใบ หั่นให้พอคำ รู้คุณค่ากว่าการรอทานแต่เพียงอย่างเดียว กว่าผักจะงอก เติบโตให้กินได้ ต้องผ่านการดูแลรดน้ำพรวนดินเอาใจใส่ เช่นเดียวกับร่างกายคน การทำอาหารก็ควรจะต้องทำทานเองได้บ้าง เลือกอาหารที่ปลอดภัย    ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า กลับไปทำให้ครอบครัวทานได้
  • รูปแบบกิจกรรม ธรรมะเฮอากับนิทานชาดก : การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านศีลธรรม วิธีการคือ ยกตัวอย่างนิทานธรรมะที่ให้แง่คิด บาป บุญ คุณ โทษ สอนโดย  ผู้มีประสบการณ์ธรรมะและมีเชี่ยวชาญการดึงความสนใจของเด็ก ให้เด็กตั้งใจฟัง และมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม แสดงออกอย่างพอเหมาะพอดี มีกิจกรรมเคลื่อนย้ายร่างกายขณะฟังไปด้วย เป็นการออกกำลังกายบริหารขณะเรียนธรรมะ ทำให้ไม่น่าเบื่อ และผู้สอนสรุปบทเรียนที่ได้   จากนิทาน เพื่อให้เด็กเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่านิทานธรรมะง่ายๆ ด้วยอาริยาบถแบบสบายๆ ค่อยๆ ซึมซับเข้าสู่จิตใจ
  • กิจกรรม สวนดอกไม้ใต้แสงธรรม : คือ การฝึกด้านจิต วิธีการคือ สอนการจัดดอกไม้เป็นเครื่องมือในการสอนสมาธิให้แก่เด็ก ดอกไม้คือสิ่งสวยงาม น่าสัมผัส ทำให้อารมณ์ดี เมื่อมองเห็นทำให้จิตใจเบิกบาน เช่นการพับดอกบัว นำมารวมกันปักลงแจกัน ประดับด้วยกิ่งก้านใบ นำไปไว้บูชาพระ และสรุปบทเรียนที่ได้จากการจัดดอกไม้ คือการฝึกสติ ต้องค่อยพับ สูดลมหายใจช้าๆ มิเช่นนั้นกลีบดอกไม้จะหัก หอมกลิ่นดอกไม้ ผ่อนคลายลมหายใจ ฝึกสมาธิแล้ว     ยังมีความสุขและเกิดประโยชน์ นำกลับไปทำที่บ้านได้ ตกแต่งบ้าน จัดดอกไม้บูชาพระให้ครอบครัวได้ เด็กเกิดความภาคภูมิใจร่วมกิจกรรมฝึกจิตโดยไม่ต้องใช้วิธีการบังคับ  
  • กิจกรรม บริหารจิตเจริญปัญญาพัฒนากาย วาจา ใจ : วิธีการคือ การฝึกด้านปัญญา วิธีการคือ สอนการภาวนาด้วยการ ทำวัตรสวดมนต์แบบง่ายๆ นั่งสมาธิ นอนสมาธิ และการเดินจงกรม ตามบริเวณที่พัก สถานที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติต่างๆ โดยการใช้วิธีการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ เคลื่อนย้ายร่างกายไปพร้อมกันกับเพื่อนทำให้เด็กๆ ไม่เครียด ไม่เบื่อ และการฝึกทานอาหารเช้า พิจารณาอาหาร การอาบน้ำช้าๆ การค่อยๆ ทำกิจวัตรประจำวันอย่างไม่เร่งรีบจนเกินไป สังเกตท่วงท่าตนเองจากภายในตนเอง ความรู้สึกตัวว่ากำลังทำสิ่งใด ถูกหรือผิดวิธีการแตกต่างไปจากเพื่อนหรือไม่ พิจารณาการดำเนินชีวิตภายในตนเอง และสังเกตเพื่อนคือสิ่งแวดล้อมภายนอกตนเอง การได้คิดเปรียบเทียบ  วิธีการสังเกตรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการดำเนินชีวิตเหล่านี้ช่วยให้เด็กเข้าใจถึงธรรมชาติ ในการ กิน อยู่ หลับ นอน ที่ถูกต้องนั้นต้อง คือการฝึกสติ สมาธิ การได้ใช้ปัญญาไตร่ตรอง
  • กิจกรรม ฝึกสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี : เป็นวิธีการสอนมารยาทชาวพุทธด้วยการฝึกให้เด็กปฏิบัติจริง ให้คำแนะนำ การใช้ชีวิตดำเนินกิจวัตรประจำวัน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความเคารพต่อสถานที่ๆ สำคัญทางศาสนาตลอดเวลา การมีตัวอย่างให้เห็นถึงผู้ที่ต้องสำรวมกาย วาจา ใจ ก็คือพระสงฆ์ การระมัดระวังตนเอง คือการฝึกมีวินัย ฝึกปฏิบัติ ฝึกทำความดี สวดมนต์ ไหว้พระ ทั้งพฤติกรรมการแสดงออกและความคิด รวมถึงการแต่งกายอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ การหมอบ การกราบไหว้พระ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตรร่วมกัน เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์จริง สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกว่าการอยู่บ้านหรือโรงเรียน การมีตัวอย่างที่ดีให้เห็น คือประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับอย่างถูกครรลองครองธรรม ตามแบบอย่างชาวพุทธ
  • กิจกรรม อัจฉริยะใจใสวัยปิ๊งเกมส์ชีวิตพิชิตทุกสิ่ง : การเริ่มทักษะการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตให้แก่เด็ก เป็นเกมส์ที่ฝึกให้เด็กเข้าใจความไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ ความไม่พอใจ การไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา ด้วยผู้สอนที่ชำนาญการพัฒนาการเด็กตามวัย มีเกมส์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึก วิธีการโดยการจำลองสถานการณ์ใช้การตัดสินใจร่วมกันทั้งหมู่คณะ ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ทำคนอื่นก็จะไม่สามารถผ่านด่านไปได้ เป็นการฝึกให้เด็กรู้ว่าการแก้ปัญหานั้นต้องคิดหาวิธีการใด ฝึกคิดไตร่ตรองถึงวิธีการนั้นตัวเองจะแก้ปัญหาได้ แต่ต้องเป็นวิธีที่จะไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นด้วย มิใช่คิดถึงแต่ตนเองที่จะต้องแก้ปัญหาได้คนเดียว ต้องคิดถึงผู้อื่น จึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพื่อนที่ทำไม่ได้คนที่เหลือก็ต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนที่ทำไม่ได้ผ่านไปได้ เป็นการฝึกการใช้ความคิดในการช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักเข้าใจผู้อื่น เด็กจึงเกิดความภาคภูมิใจเพราะทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา ต้องหาทางออกร่วมกันเปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องมีกติกาต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน  
  • กิจกรรม แสงเทียนแห่งปัญญากตัญญูกตเวทิตา : ใช้การสอนให้เด็กเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ เข้าใจถึงกฎแห่งกรรม การถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยายธรรม จากผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา ที่มีทักษะการสอนเด็กให้ตระหนักถึงพระคุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ และพระคุณของสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เราได้ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ข้าวปลาอาหาร สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่สร้างมนุษย์ การเป็นผู้รับ การเป็นผู้ให้ๆ อย่างไรจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นการรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือต้องรู้จักรักตัวเองและรักผู้อื่น ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน การวางตัวให้เป็นกลาง จึงจะสามารถ เป็นผู้ที่เรียกได้ว่า  มีความกตัญญูอย่างแท้จริง
  • กิจกรรม ไตรทักษะกับภาวนา 4 : คือการให้ความรู้ให้เด็กมีความเข้าใจหลักธรรมพื้นฐานชาวพุทธ คือไตรสิกขาเป็นการการฝึกให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา จากนั้นคือการรู้จักประเมินตนเองตามหลักภาวนาทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยภาวนากาย ภาวนาศีล ภาวนาจิต และภาวนาปัญญา โดยให้ทราบถึงหลักการของแต่ละด้าน เพื่อที่เด็กจะได้นำไปสังเกตตนเอง ว่าควรเสริมทักษะในด้านใด เมื่อต้องปฏิบัติเองที่บ้าน และยังแนะนำสมาชิกคนอื่นในครอบครัวต่อไปได้ด้วย

       นอกจากนี้ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ยังมีกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็ก แต่ละวัย และครอบครัว จะดำเนินการทยอย Up Date อืนๆ อีกมาก สำหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม การเสริมสร้างเด็ก และเยาวชนให้ถูกธรรม สามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการ 

ค่ายปิดเทอม ,10ค่ายเด็กสุดฮิต,5ค่ายเด็กสุดฮิต

ค่ายเยาวชน, ค่ายครอบครัว, กิจกรรมปิดเทอม

Summer Camp, ค่ายสำหรับครอบครัว, แค้มป์เด็ก, ค่ายเยาวชน