ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

  ค่าย 2561 กลุ่มธรรมะแค้มป์ ขอเชิญน้องๆ หนูๆ มาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ บริหารจิต เจริญปัญญา พัฒนา (EO) ไปกับ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายธรรมะที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามวิถีพุทธ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมีคุณธรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ไปกับทีมพระวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเด็ก รับสมัครเด็กและผู้ปกครอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายธรรมะปี2561

ค่ายปิดเทอม 2561 เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ แล้วค่ะ 

  

 

  ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ของค่ายรักลูกให้ถูกธรรมได้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกขึ้นในปี พุทธศักราช 2554 เริ่มจัดกิจกรรมค่ายปิดเทอม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดการพัฒนาเด็ก ตามหลักพระพุทธศาสนา 4 ด้าน คือ ด้านกายภาวนา ด้านศีลภาวนา ด้านจิตตภาวนา และด้านปัญญาภาวนา ด้วยการจัดกิจกรรมบูรณการพระพุทธศาสนพัฒนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยใช้การปรับองค์ความรู้ให้เชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วมของเด็กๆ และผู้ปกครอง สถาบันทางศาานา ชุมชน บ้าน สถาบันการศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้สามารถ นำไปสู่การพัฒนา เพื่อสร้างโลกที่มีความมั่นคงทางจิตใจสำหรับเด็ก ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมีคุณธรรม เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ ของครอบครัว ชุมชน สังคม เป็นสุข

    ค่ายพัฒนาเด็ก และเยาวชน ของค่ายรักลูกให้ถูกธรรม จึงเป็นการพัฒนามนุษย์ที่มองว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถบ่มเพาะคนได้ถึงระดับที่ต้องการ แล้วคนๆ นั้นสามารถกลับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นต่อไปได้ ตามหลักการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา ที่มองว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาของโลกตะวันออก มีความระเอียดลึกซึ้งมาก นอกเหนือไปกว่าการพัฒนาความรู้ของโลกตะวันตกที่เราเข้าใจกันว่า เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเคราะห์ความคิดให้เป็นทฤษฎีต่างๆแล้วนำมาใช้เป็นเครื่องมือในด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจริง หลักการ ทฤษฎีเหล่านี้อาจไม่สามารถนำไปใช้ได้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาด้วยการอาศัยข้อมูลทางศาสตร์ตะวันตกต่างๆ เหล่านี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งอาจไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดก็ได้ แต่ในอีกทางหนึ่งกลับพบว่าหลักการของศาสนาพุทธมีกระบวนการปลูกฝังให้คนเกิดปัญญา ด้วยหลักธรรม มาเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กได้ โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยากมุ่งให้เด็กเก่ง แต่ความเก่งของเด็กนั้นเราสามารถเติมเรื่องของปัญญาโดยใช้ทฤษฎีทางโลกตะวันตกเติมเข้าไปได้ แต่ในการศึกษาทางพระพุทธศาสนาความเก่งแบบนี้ยังไม่นับว่าบุคคลนั้นจะสามารถบรรลุถึงขั้นสูงสุดของการพัฒนาตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองขั้นสูงสุดนั้นจะต้องมีการพัฒนาจากภายในจิต การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ คือ การปลูกฝังความดีงามทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดจากปัญญาทางธรรมประกอบเข้ามา ดังเช่นการฝึกอบรมเด็กตามหลักภาวนา 4 พัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ประยุกต์กิจกรรมที่ให้เด็กเข้าใจ และง่ายต่อการเรียนรู้ จะสามารถบ่มเพาะโดยการส่งเสริมความดีงามทางจิตใจเพื่อเด็กเกิดปัญญาได้โดยใช้รูปแบบการอบรมผ่านกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ทำ และศึกษา ธรรมะควบคู่ไปกับความรู้สมัยใหม่ไปพร้อมกับครอบครัว เด็กๆ สามารถที่เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาปัญญาให้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นการอบรม กาย ศีล จิต ปัญญา พร้อมกันทั้ง 4 ด้านด้วยการนำความรู้สหวิทยาการมาบูรณาการหลักธรรมเพื่อสร้างโลกที่มีความมั่นคงทางจิตใจสำหรับเด็กได้

ค่ายธรรมะ ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายสำหรับครอบครัว - ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ปฎิทินค่ายธรรมะ

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น14

และ  Short Coures 2 วันไปกลับ 

ค่ายธรรมะ, ค่ายเด็ก, ค่ายปิดเทอม,ค่ายเยาวชน ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆหนูๆมาร่วมบริหารจิตเจริญปัญญาพัฒนาEQกับค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น11และรุ่นที่ 12  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 10          ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 8 และ รุ่น 9         

 ค่ายซัมเมอร์, ค่ายสำหรับเด็ก, ธรรมะ               ธรรมะ, ค่ายธรรมะสำหรับเด็ก, ค่ายคุณธรรม       ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม                      

 ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 7  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 6 ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 5  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 4          

ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม   ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม   ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม                

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 3

ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม     ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 2 ธรรมะหรรษาแค้มป์ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 1
ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

 ( update เดือน ก.ย. 2560) แนวคิดการสร้างความสุขของครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ของพระราชา ในค่ายรักลูกให้ถูกธรรม :  การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและเทคโนโลยี ที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย  จากค่านิยมสังคมและวัฒนธรรมเดิมได้เปลี่ยนผ่านไปสู่การเปลี่ยน ค่านิยม วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากขาดความสมดุลในการดำเนินชีวิตกับครอบครัวและตนเอง เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีผลกระทบอย่างมากกับเด็กและครอบครัวสมัยใหม่ มีการศึกษาที่พบว่า ในขณะที่หลายครอบครัวมีสมาชิกต่างวัยอยู่ร่วมกัน มีวีถีความเป็นอยู่ที่อาศัยเทคโนโลยีช่วยให้มีชีวิตสะดวกสบายขึ้น แต่ขณะเดียวกันผลจากการใช้เทคโนโลยีเทรนใหม่ๆ ได้บั่นทอนความสัมพันธ์ลง ในหลายครอบครัวอาศัยอยู่บ้านเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแทบจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างแท้จริงเลย เช่น เด็กๆ ติดเกมส์ ติดการใช้โซเซี่ยลมีเดีย พ่อแม่ติดการชมรายการทีวี การพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์ เป็นสาเหตุสำคัญจากผลของการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เปิดกว้างจนเกินความพอดี มักจะทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างสมาชิก ต่างเพศ ต่างวัยในครอบครัว มีผลต่อการสร้างความสุขในบ้านเป็นอย่างมาก หากมองการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติได้มีความตื่นตัวจากผลกระทบเหล่านี้ มีการสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และการตั้งเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ คือ การพัฒนาประเทศควรเป็นไปเพื่อเพิ่มความสุข ไม่ใช่เพียงแต่การเพิ่มการบริโภคหรือเพิ่มมูลค่าทางการเงิน ในหลายประเทศเริ่มมองเห็นความสำคัญกับการวัดความสุขของคนในประเทศด้วยการใช้ดัชนีวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ มาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประชาชน เพื่อชี้ให้เห็นว่า ความสามารถที่จะมีความสุขของของผู้คนในสังคม เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องบริโภคเทคโนโลยีตามกระแสนิยมจนเกินความพอดี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม กลุ่มธรรมะแค้มป์ จึงนำแนวคิด ในการสร้างความสุขของครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่น้อมนำปรัชญาการดำเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม มาทำการศึกษา ในระดับสถาบันครอบครัว และนำภูมิปัญญาทางศาสนาควบคู่กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากศาสตร์ของพระราชา มาเป็นฐานของการบูรณาการการให้ความรู้ในการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะด้านกาย ศีล จิตและปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว และการมีความจะรับผิดชอบต่อสังคม ในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขในครอบครัวของตนเอง โดยการจัดการอบรมการให้ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อช่วยในการช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่สอดคล้องกับค่านิยมในปัจจุบัน  ให้มีความสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้

ค่ายธรรมะ ค่ายเด็กและครอบครัว ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายธรรมะ พ.ศ. 2554-2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 14 -12 และ อบรม Short Courses(เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 11-12 

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่9
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่6
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่5
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่4
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่3