ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

  21-23 ต.ค. 2560 ปิดเทอมนี้กลุ่มธรรมะแค้มป์ ขอเชิญน้องๆ หนูๆ มาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ บริหารจิต เจริญปัญญา พัฒนา (EO) ไปกับ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายธรรมะที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามวิถีพุทธ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมีคุณธรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ไปกับทีมพระวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเด็ก รับสมัครเด็กและผู้ปกครอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายธรรมะปี2560 ค่ายรุ่นที่ 14 และ Short Course

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น14 ค่ายปี 2560  ค่ายเด็กและครอบครัวจะจัดขึ้นในช่วงวันหยุด วันปิยมหาราช วันที่ 21-23 ต.ค. 2560  (สามวันสองคืน )   และ อบรม Short Courses(เสาร์ อาทิตย์ ไม่ค้างคืน) ในวันที่ 7-8 ต.ค. 60, 11-12 พ.ย. 60 และ 16-17 ธ.ค 60)

 

ค่ายธรรมะ, ค่ายเด็ก, ค่ายปิดเทอม,ค่ายเยาวชน ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆหนูๆมาร่วมบริหารจิตเจริญปัญญาพัฒนาEQกับค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

 

       update 17 ก.ย. 2560 การพัฒนาเด็กตามหลักภาวนา ๔ จากค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ได้ดำเนินกระบวนการตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาพร้อม ๆ กันไป ทั้ง 4 ด้านที่ 1 ด้านกาย ตรงกับ กายภาวนา ด้านที่ 2 ด้านศีล ตรงกับ ศีลภาวนา ด้านที่ 3  ด้านจิต ตรงกับ จิตตภาวนา และด้านที่ 4 ด้านปัญญา ตรงกับปัญญาภาวนา ด้วยการจัดกิจกรรมบูรณการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยใช้การปรับองค์ความรู้ให้เชื่อมโยงเข้าหากัน อันเกิดจากความร่วมมือกัน จากการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมมือ ร่วมพลัง วัด ชุมชน บ้าน สถาบันการศึกษา  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้สามารถ นำไปสู่การพัฒนา เพื่อสร้างโลกที่เหมาะสำหรับเด็ก ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมีคุณธรรม เติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ ชุมชน สังคม เป็นสุข

    update 17 ก.ย. 2560  การพัฒนาเด็กตามหลักภาวนา 4 จึงเป็นการพัฒนามนุษย์ที่มองว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถบ่มเพาะคนได้ถึงระดับที่ต้องการ แล้วคนๆ นั้นสามารถกลับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นต่อไปได้ ตามหลักการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา โดยที่ปัญญาในทางพุทธศาสนาของโลกตะวันออกมีความระเอียดลึกซึ้งมากนอกเหนือไปกว่าการพัฒนาความรู้ของโลกตะวันตกที่มักที่เกิดจากสังเคราะห์ความคิดให้เป็นทฤษฎีต่างๆ แล้วนำมาใช้เป็นเครื่องมือในด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งในทางปฏิบัติจริง หลักการเหล่านี้อาจไม่สามารถนำไปใช้ได้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา ด้วยการอาศัยข้อมูลทางศาสตร์ตะวันตกต่างๆ เหล่านี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งอาจไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดก็ได้ แต่ในอีกทางหนึ่งกลับพบว่าหลักการของศาสนาพุทธมีกระบวนการปลูกฝังให้คนเกิดปัญญา ด้วยหลักธรรม มาเป็นฐานของการออกแบบการพัฒนามนุษย์ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กได้ โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยากมุ่งให้เด็กเก่ง โดยที่ความเก่งของเด็กนั้นเราสามารถเติมเรื่องของปัญญาโดยใช้ทฤษฎีทางโลกตะวันตกเติมเข้าไปได้ แต่ในการศึกษาทางพระพุทธศาสนาความเก่งแบบนี้ ยังไม่นับว่าบุคคลนั้นจะสามารถบรรลุถึงขั้นสูงสุดของการพัฒนาตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองขั้นสูงสุดนั้นจะต้องมีการพัฒนาจากภายในจิต การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ คือ การปลูกฝังความดีงามทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดจากปัญญาทางธรรมประกอบเข้ามา ดังเช่นการฝึกอบรมเด็กตามหลักภาวนา 4 พัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ประยุกต์กิจกรรมที่ให้เด็กเข้าใจ และง่ายต่อการเรียนรู้ จะสามารถบ่มเพาะโดยการส่งเสริมความดีงามทางจิตใจเพื่อเด็กเกิดปัญญาได้โดยใช้รูปแบบการอบรมผ่านกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ทำ และศึกษา ธรรมะควบคู่ไปกับความรู้สมัยใหม่ไปพร้อมกับครอบครัว เด็กๆ สามารถที่เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาปัญญาให้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นการอบรม กาย ศีล จิต ปัญญา พร้อมกันทั้ง 4 ด้านด้วยการนำความรู้สหวิทยาการมาบูรณาการหลักธรรมเพื่อสร้างโลกที่มีความมั่นคงทางจิตใจสำหรับเด็กได้

ค่ายธรรมะ ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายสำหรับครอบครัว - ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ปฎิทินค่ายธรรมะ

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น11และรุ่นที่ 12  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 10          ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 8 และ รุ่น 9         

 ค่ายซัมเมอร์, ค่ายสำหรับเด็ก, ธรรมะ               ธรรมะ, ค่ายธรรมะสำหรับเด็ก, ค่ายคุณธรรม       ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม                      

 ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 7  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 6 ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 5  ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 4          

ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม   ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม   ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม                

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 3

ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม     ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 2 ธรรมะหรรษาแค้มป์ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่น 1
ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ค่ายธรรมะ,ค่ายเด็ก,ค่ายเยาวชน,ค่ายสำหรับครอบครัว,ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 1-12

    ( update เดือน ก.ย. 2560) การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เปิดกว้างได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย  จากสังคมและวัฒนธรรมเดิมไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ขาดความสมดุลในการดำเนินชีวิต หนึ่งในปัญหาที่มีผลกระทบกับเด็กและครอบครัวพบว่า ในขณะที่หลายครอบครัวมีสมาชิกต่างวัยอยู่ร่วมกันมักนิยมใช้เทคโนโลยีช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น แต่ขณะเดียวกันผลกระทบจากเทคโนโลยีเทรนใหม่ๆ ได้บั่นทอนความสัมพันธ์ลงและพบว่าในหลายครอบครัวแทบจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างแท้จริงเลย เช่น เด็กๆ ติดเกมส์ ติดการใช้โซเซี่ยลมีเดีย พ่อแม่ติดการชมรายการทีวี สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งจากผลกระทบในการเทคโนโลยีที่เกินความพอดี มักจะทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างสมาชิก ต่างเพศ ต่างวัย มีผลต่อการสร้างความสุขในครอบครัวในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ในระดับนานาชาติก็ได้มีการตั้งเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ คือ การพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มความสุข ไม่ใช่เพียงแต่การเพิ่มการบริโภคหรือเพิ่มมูลค่าทางการเงิน ในหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการวัดความสุขของคนในประเทศด้วยการใช้ดัชนีวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ มาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประชาชน เพื่อชี้ให้เห็นว่า ความสามารถที่จะมีความสุขของของผู้คนเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องบริโภคเทคจากโนโลยี ตามกระแสนิยมจนเกินความพอดี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม กลุ่มธรรมะแค้มป์ จึงนำแนวคิด ในการสร้างความสุขของครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่น้อมนำปรัชญาการดำเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม มาทำการศึกษา ในระดับสถาบันครอบครัว และนำภูมิปัญญาทางศาสนาควบคู่กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นฐานของการบูรณาการความรู้ในการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะด้านปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และครอบครัว และการมีความที่จะรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขในครอบครัวของตนเอง โดยการจัดการอบรมการให้ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อช่วยในการช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่เหมาะสอดคล้องกับการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ให้มีความสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ : ค่ายธรรมะ ค่ายเด็กและครอบครัว ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 11-12 

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่9
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่6
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่5
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่4
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่3